Препарат за баня и WC


ОКЕАН WC

Начин на употреба: Употребявайте препарата със защитни ръкавици. Първо намокрете повърхностите,
които ще бъдат почиствани. След това полейте повърхността с препрата. Изчакайте 10-15 секунди, след което
избършете повърхността и вътрешните ръбове и изплакнете с вода. Да не се смесва с избелващи препарати и
други детергенти.
Състав: Анионни ПАВ < 15%, парфюм.
Съвети за безопасност (R - фрази и S-фрази):
R41 Риск от тежко увреждане на очите.
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси
медицинска помощ.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е
възможно да се покаже етикетът.
Информационния лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.