Препарат за почистване на подови настилки - теракот, мрамор и гранитогрес


ОКЕАН ФИОРЕ

Предназначение:
Универсален препарат за почистване на теракот, мрамор, фаянс, мозайка и др. гладки повърхности в бита.
Придава нужния блясък и свеж аромат.
Начин на употреба:
50 ml. от препарата се разтварят в 5 литра вода и се забърсва желаната повърхност.
Състав:
Нейоногенни повърхностно активни вещества 5-15%, органични добавки, парфюм.
Съвети за безопасност (R - фрази и S-фрази):
R36/38 Дразни очите и кожата.
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и
когато е възможно да се покаже етикетът.
Информационния лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.