Препарат за стъкло


ОКЕАН ГЛАС КЛИЙНЪР

Начин на употреба: Напръскайте директно повърхността, забършете с кърпа, която не оставя мъх.
След напръскване може да се разнесе с гъба. Отсранете замърсяването с уред за почистване на стъкла.
Дозировка:
Готов разтвор.
Състав:
Повърхностно активни вещества, органичен разтворител, ароматизатор
Съвети за безопасност:
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S7 Съдът да се държи плътно затворен.
S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.
S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
BПри злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже
етикетът.
Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.