Обезмаслител за подОКЕАН  АВ 951

Висока почистваща активност и отлични обезмасляващи
свойства За основно и за ежедневно поддържащо почистване
Съдържание: <5%нейоногенни ПАВ; <5% анийоногененПАВ
Област на приложение:
За всички устойчиви на алкали подови настилки!
Начин на употреба:
За поддържащо почистване - в резервоара на машината се
приготвя 1-3%-ен разтвор и подът се обработва.
За основно почистване - 10 - 15%-ен работен разтвор.
Състав: Натриев хипохлорит 15-30%, алкали
Съвети за безопастност (R-фрази и S-фрази):
S1/2 - Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца.
S26 - При контакт с очите, да се изплакне незабавно и да се
потърси медицинска помощ.
S36/37 - Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
S45 - При злополука или неразположение да се потърси
незабавно медицинска помош и когато е възможно да се
покаже етикета,
R22 - Вреден при поглъщане,
R34 - Предизвиква изгаряне,
RЗ5 - Предизвиква сериозни изгаряния,
R36 - Дразни очите,
R37 - Дразнещ.
Само за професионална употреба
Информационния лист за безопасност е на разположение на
професионалния потребител при поискване.