Веро


ОКЕАН ЕКСТРА - веро

Предназначение:
Течен препарат за ръчно измиване на съдове - веро.
Начин на употреба:
В съда за миене се налива вода с температура от 40°C до 60°C.
След измиване съдовете се изплакват с вода.
Дозировка:
50 гр. от препарата се добавят в 10 литра вода;
70 гр. от препарата се добавят в 20 литра вода;
100 гр. от препарата се добавят в 30 литра вода.
Състав: Анийонен ПАВ, натриев хлорид, парфюм, оцветител и вода
Съвети за безопастност (R-фрази и S-фрази):
R36 Дразни очите.
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S22 Да не се вдишва прахът.
S25 Да се избягва контакт с очите.
S 26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е
възможно да се покаже етикетът.